Skip to Content

Centre for Environmental Rights – Advancing Environmental Rights in South Africa

Support Us Join our Mailing List

Meet the Team

Staff

Thobeka Gumede

Thobeka Gumede

Attorney

Thobeka Gumede was born in a very small village called eNkwalini in KwaZulu-Natal, located between the historical towns of Eshowe and Melmoth, and grew up in a township known as KwaMakhutha in Durban. In 2014, she graduated with her LLB degree at the University of Zululand. Thereafter she enrolled with the University of KwaZulu-Natal to pursue a Master’s degree in Maritime Law and is currently completing her dissertation. Thobeka joined the Centre on 1 April 2015 and hopes to gain the fundamentals of environmental legal compliance, and to impart the knowledge she gains from the Centre to educate people about the importance of conserving the environment. She enjoys spending time her family and helping people wherever she can.

In isiZulu: UThobeka Gumede wazalelwa endaweni yaseNkwalini KwaZulu-Natal ephakathi kwamadolobha aseShowe nase Melmoth. Ukhulele elokshini laKwaMakhthua eThekwini. Ufunde wathweswa iziqu zobumeli ze LLB enyuvesi yaseZululand ngonyka ka2014. Kuwo lowonyaka ka2014 wabe eseqhubeka nezifundo eziphezulu zeMaster’s Degree(LLM) Kwi-Maritime Law enyuvesi yaKwaZulu-Natal, okumanje umatasa nocwaningo mbhalo lwaleziqu. UThobeka waqala ukusebenza eCentre for Environmenatal Rights (CER) osukwini lokqala kuMbasa 2015. Uthemba ukuthi ukuba inxenye yeCER kuzomenza aqonde kabanzi imithetho ehambiselana nokuhlenga ezemvelo, isifiso sakhe ukufundisa abantu ngezemvelo ngoba ukholelwa ukuthi indlela ebalulekile yokugcina umhlaba uphephile. Uyakuthanda ukucitha isikhathi nomndeni wakhe, kanye nokusiza abantu.

Melissa Fourie

Melissa Fourie

Executive Director

Wandisa Phama

Wandisa Phama

Deputy Director

Brandon Abdinor

Brandon Abdinor

Climate Advocacy Lawyer

Lerato Balendran

Lerato Balendran

Head of Communications

Sibo Buyangane

Sibo Buyangane

Activist Support and Training Project Administrator

Sonia Chu

Sonia Chu

Manager for Human Resources and Office Administration

Leanne Govindsamy

Leanne Govindsamy

Programme Head: Corporate Accountability and Transparency

Thobeka Gumede

Thobeka Gumede

Attorney

Daiyaan Halim

Daiyaan Halim

Researcher: Corporate Accountability and Transparency

Catherine Horsfield

Catherine Horsfield

Programme Head: Mining

Matome Kapa

Matome Kapa

Programme Head: Activist Support & Training

Michelle Koyama

Michelle Koyama

Attorney

Noriza Lamani

Noriza Lamani

Cleaning Assistant

Khumo Lesele

Khumo Lesele

Candidate Attorney

Tim Lloyd

Tim Lloyd

Attorney

Nicole Loser

Nicole Loser

Programme Head: Pollution & Climate Change

Agnes Ludada

Agnes Ludada

Cleaning Assistant

Danjelle Midgley

Danjelle Midgley

Environmental Law Specialist

Tarisai Mugunyani

Tarisai Mugunyani

Attorney

Tatenda Muponde

Tatenda Muponde

Attorney

Ambre Nicolson

Ambre Nicolson

Senior Writer

Alice Nqoko

Alice Nqoko

Senior Administrator

Zahra Omar

Zahra Omar

Attorney

Nozuko Poni

Nozuko Poni

Communications and Digital Officer

Fadia Samuels

Fadia Samuels

Receptionist and Assistant Events Coordinator

Dimakatso Sefatsa

Dimakatso Sefatsa

Candidate Attorney

Michelle Sithole

Michelle Sithole

Attorney

Phumla Yeki

Phumla Yeki

Executive Assistant