Thobeka Gumede

Attorney

Thobeka Gumede was born in a very small village called eNkwalini in KwaZulu-Natal, located between the historical towns of Eshowe and Melmoth, and grew up in a township known as KwaMakhutha in Durban. In 2014, she graduated with her LLB degree at the University of Zululand. Thereafter she enrolled with the University of KwaZulu-Natal to pursue a Master’s degree in Maritime Law and is currently completing her dissertation. Thobeka joined the Centre on 1 April 2015 and hopes to gain the fundamentals of environmental legal compliance, and to impart the knowledge she gains from the Centre to educate people about the importance of conserving the environment. She enjoys spending time her family and helping people wherever she can.

In isiZulu: UThobeka Gumede wazalelwa endaweni yaseNkwalini KwaZulu-Natal ephakathi kwamadolobha aseShowe nase Melmoth. Ukhulele elokshini laKwaMakhthua eThekwini. Ufunde wathweswa iziqu zobumeli ze LLB enyuvesi yaseZululand ngonyka ka2014. Kuwo lowonyaka ka2014 wabe eseqhubeka nezifundo eziphezulu zeMaster’s Degree(LLM) Kwi-Maritime Law enyuvesi yaKwaZulu-Natal, okumanje umatasa nocwaningo mbhalo lwaleziqu. UThobeka waqala ukusebenza eCentre for Environmenatal Rights (CER) osukwini lokqala kuMbasa 2015. Uthemba ukuthi ukuba inxenye yeCER kuzomenza aqonde kabanzi imithetho ehambiselana nokuhlenga ezemvelo, isifiso sakhe ukufundisa abantu ngezemvelo ngoba ukholelwa ukuthi indlela ebalulekile yokugcina umhlaba uphephile. Uyakuthanda ukucitha isikhathi nomndeni wakhe, kanye nokusiza abantu.

tgumede@cer.org.za